ENERJİ KİMLİK BELGESİNDE GÜVENİLİR VE PROFESYONEL ÇÖZÜM!  

2 MAYIS 2017 TARİHİNE KADAR TÜM MEVCUT BİNALAR İÇİN ZORUNLU OLAN ENERJİ KİMLİK BELGENİZE HIZLI, KOLAY VE PROFESYONEL HİZMET İLE SAHİP OLUN !

Haberler


Gözden geçirmeye geri

04.02.2017

Binalar için Enerji Kimlik Belgesi uyarısı-Hürriyet

1 Ocak 2011 yılından önce inşaat ruhsatı alan binalarda Enerji Kimlik Belgesi için tanınan süre doluyor.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünal, 1 Ocak 2011 yılından önce inşaat ruhsatı alan binalarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alması için tanınan sürenin 2 Mayıs 2017 tarihinde dolacağını belirtti.


Oda binasında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hakan Ünal, Enerji Kimlik Belgesi hakkında bilgi veren Ünal, "5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla binalar için enerji kimlik belgesi (EKB) düzenlendiğini anlattı. Hakan Ünal, "Bu belge; asgari olarak binanın enerji ihtiyacını, enerji tüketim sınıflandırmasını, yalıtım özelliklerini, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Enerji Kimlik Belgesine göre tüm binalar A ve G harfleri aralığında bir enerji sınıfına göre sınıflandırılmış olup A verimli binayı, G ise verimsiz binayı tanımlamaktadır. Enerji Kimlik Belgesi düzenlendiği tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir. Belgenin bir nüshasının bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisi tarafından muhafaza edilmesi, bir nüshasının da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulması gerekmektedir. Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması esastır. Ayrıca, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetine haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilmektedir" dedi.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ İÇİN YASAL SÜRE

Enerji kimlik belgesi için tanınan yasal süre hakkında da bilgiler veren Ünal, "1 Ocak 2011 tarihinden sonra ruhsatlandırılan yeni binaların yapı kullanma izin belgesi alabilmesi için enerji kimlik belgesinin olması zorunludur. Bu tarihten önceki mevcut binalara enerji kimlik belgesi alınması için 2 Mayıs 2017 tarihine kadar süre tanınmıştır. Yeni binaların Enerji Performansı Yönetmeliğine göre yapı ve yalıtım standartlarını karşılayabilecek şekilde inşa edilmiş olması ve enerji sınıfının azami C olması gerekmektedir. Ancak mevcut binalar için enerji sınıfı sınırlaması bulunmamaktadır. Yani mevcut binanın enerji sınıfı C sınıfının altında çıkması enerji kimlik belgesinin düzenlenmesine engel değildir. 1 Nisan 2010 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 27. maddesinin 15. bendinde “Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir” ifadesi bulunmakla olup, 2 Mayıs 2017 tarihinden sonra bina alım- satım ve kiralamalarında Enerji Kimlik Belgesinin ibraz edilmesi zorunlu olacaktır" şeklinde konuştu.

ENERJİ KİMLİK BELGESİNİ KİMLER DÜZENLEYEBİLİR?

Enerji kimlik belgesinin kimler tarafından düzenleneceği ile ilgili de konuşan Ünal, "Mevcut binalar için; bünyesinde enerji kimlik belgesi uzmanı mühendis veya mimar bulunduran "Enerji Verimlilik Danışmanlık Şirketleri" enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kılınmışlardır. Bu kuruluşların listesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında yayınlanmaktadır. 2 Şubat 2017 tarihi itibarı ile mevcut binalar için 37 EVD şirketi yetkilendirilmiştir. Eskişehir'de yetkilendirilmiş EVD şirketi bulunmamaktadır. Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluşlar dışındaki diğer kurum ve kuruluşlarca verilecek olan enerji kimlik belgesi ve ilgili raporlar idarelerce geçersiz sayılacaktır" diye belirtti.

ENERJİ KİMLİK BELGESİNİN DÜZENLENMESİNDEN KİMLER SORUMLUDUR?

Ünal, yönetmelik gereği enerji kimlik belgesinin düzenlenmesinden belediyeler, bina sahipleri, bina yöneticileri veya enerji yöneticileri, işletmeci kuruluşları, işveren veya temsilcileri, tasarım ve uygulamada görevi mimar ve mühendisler, binanın yapılmasında, kullanılmasında ve enerji kimlik belgesi düzenlenmesinde görev alan müşavir, danışman, proje kontrolü yapan gerçek veya tüzel kişiler, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, denetleme kuruluşları ve işletme yetkililerinin sorumlu olduğunu kaydetti. EKB düzenlenmesi ile ilgili denetim hakkında da bilgi veren Ünal, şöyle konuştu;

"Enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşların bu belgelerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetlerinin denetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Sonuç olarak, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği mevcut binaların 2 Mayıs 2017 tarihine kadar enerji kimlik belgelerini alması gerekmektedir. Bina sahipleri/yöneticileri Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketlerine; http://www.eie.gov.tr/verimlilik/y_yetki_b_a_d_sirketler.aspx adresinden ulaşılabilecekleri gibi odamızdan da konuyla ilgili bilgi alabileceklerdir. Bina yöneticileri, aldıkları enerji kimlik belgelerinin geçerliliğini; http://www.bep.gov.tr/BELGESORGULAMA/sorgulama.aspx adresinden sorgulayabileceklerdir."Gözden geçirmeye geriENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi, binaların enerji ihtiyacının ve dolayısı ile enerji tüketim sınıfının belirlendiği ve beyan edildiği belgedir, dolayısı ile binanın enerji pasaportudur.

Enerji Kimlik Belgesinde binanın yıllık enerji tüketim miktarı, binanın ısı yalıtım özellikleri, ısıtma/soğutma sistemlerinin verimi ve binada enerjinin tüketildiği diğer alanlar göz önünde bulundurularak hesaplanır ve “A, B, C, D, E, F, G” ile belirtilen ölçek dahilinde sınıflandırılır.

“A sınıfı” en yüksek, G sınıfı” ise en düşük enerji verimliliği sınıfını temsil etmektedir. Ülkemizde TS 825 standardına göre ısı yalıtımı yapılmış binaların büyük çoğunluğu “C sınıfı” dır. Ülkemizdeki “B sınıfı ve üstü” binalar, ağırlıklı olarak TS 825 standardında belirtilenden minimum ısı yalıtım kalınlıklardan daha yüksek ısı yalıtım kalınlıklarına sahip binalardır.

Enerji Kimlik Belgesi, Bina Enerji Performansı Yönetmeliği gereği bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulmalıdır. Bu sayede gerek bina sakinleri gerekse binada alım/satım veya kiralama yapacak kişiler binanın enerji tüketimi ve verimliliği hakkında bilgi sahibi olurlar.


2 MAYIS 2017 SON GÜN !

Enerji kimlik belgesi

5 Aralık 2008 tarihinde yayınlanan Bina Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre yapı ruhsatı tarihi 2011 öncesi olan mevcut binaların 2 Mayıs 2017 tarihine kadar, 2011 sonrası yapılan yeni binaların da iskan alma aşamasında EKB alması zorunludur. Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır.


 

Enerji Kimlik Belgesinin Bazı özellikleri

§ Enerji Kimlik Belgesi düzenlenme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir ve bu sürenin sonunda hazırlanacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.

§ Ayrıca Enerji Kimlik Belgesi binanın yıllık enerji ihtiyacının değişmesine yönelik bir uygulama yapıldığı takdirde yönetmeliğe uygun olarak yeniden düzenlenir.

§ Bu belge yapı kullanım izin belgesinin ayrılmaz bir parçası olacaktır.

§ Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği ile 01.01.2011 tarihinden itibaren yeni ruhsat alacak binaların EKB alması, mevcut binaların ise 2017 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi alması zorunlu kılınmıştır.

§ Binalarda alım satım ve kiralama işlemlerinde binanın EKB’ye sahip olması binanın değerini artırır.

§ Enerji Kimlik Belgesi bir binanın tamamı ya da isteğe bağlı olarak kat mülkiyetini haiz her bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı düzenlenebilir.

§ Bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yere asılır.Bir nüsrası da apartman yöneticisinde bulunur. 


 Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?

 Enerji kimlik belgesi almak için hızlı ekb teklif al formunu doldurmanız gerekmektedir. Bu işlem ardından sizinle iletişime geçilerek, tarafınıza detaylı bilgi sunulacaktır.